BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Duy Nghĩa (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:42' 18-11-2010
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 1218
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ SƠN LONG
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Sơn Long, ngày 17 tháng 11 năm 2010BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
(Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010)

- Họ và tên: Phan Duy Nghĩa
- Chức vụ: + Đảng: Phó Bí thư Chi bộ.
+ Chính quyền: Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Long.
+ Đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn trường tiểu học Sơn Long.
- Đảng viên thuộc Chi bộ trường tiểu học Sơn Long.


I. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM

1. Ưu điểm:
1.1. Về chính trị tư tưởng:
- Bản thân tôi luôn viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Luôn tự giác học tập không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.
1.2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:
- Thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu, mưu lợi cá nhân và tích cực chống tham nhũng tiêu cực; không vi phạm những điều đảng viên không được làm theo quy định 19 của Bộ Chính trị.
- Giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, luôn trung thực với Đảng.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ trong cơ quan và trong nội bộ trường học, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
1.3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
- Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
Với nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ: Bản thân tôi luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội, gương mẫu trong mọi công việc, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của nhà trường, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và đội ngũ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường; luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức các hoạt động của đơn vị.
Với nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng bản thân tôi luôn thực hiện tốt chức trách được giao, cụ thể:
+ Đã xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của nhà trường theo chỉ đạo của ngành, phù hợp với đặc điểm của đơn vị và của địa phương.
+ Tổ chức tốt việc thực hiện kế hoạch, luôn hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ do ngành giáo dục và địa phương giao hàng năm.
* Với nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn tôi đã xây dựng tập thể sư phạm, đoàn kết gắn bó, cộng đồng trách nhiệm.
Khuyết điểm:
Bên cạnh những ưu điểm, bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn, mạnh dạn, cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh, cả nể, chưa kiên quyết, dứt khoát. Việc đấu tranh, tự rèn luyện, tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học, chưa hệ thống.

4- Về ý thức tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, phục tùng nghiêm túc sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.
- Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí đúng quy định.
- Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

Tự nhận loại : Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểmPhan Duy Nghĩa


II. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ

1. Ý kiến nhận xét : (Tóm tắt kết luận đã được Chi bộ thông qua)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Kết qủa bỏ phiếu của Chi bộ : ..........................................................................................................................

TM. CHI UỶ
Bí thưPhạm Thị Thu Hương


III. ĐẢNG UỶ CƠ SỞ QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
Tập thể cấp uỷ xem xét, quyết định loại đảng viên, biểu dương hoặc đề nghị khen thưởng đảng viên xuất sắc hay kỉ luật :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

T/M Ban thường vụ Đảng uỷ xã Sơn Long
(
 
Gửi ý kiến

VIDEO CLIP

Video CLB Tiếng anh

Video CLB Tiếng anh